Obsah

Zveme vás na konferenci:

26.-27. března 2020| Brno

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Společenství vlastníků a daňové povinnosti

Společenství vlastníků je zvláštní právnickou osobou. Podle § 4 odst. 1 zákona č. 563/1991 o účetnictví (ZoU) vede podvojné účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku. Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku (§ 1194 odst. 1 NOZ). Současně je zde uvedeno, že společenství nesmí podnikat, ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů. Tím je jednoznačně dáno, že společenství vlastníků je nepodnikatelský subjekt a vztahují se tím pádem na něj účetní předpisy pro nepodnikatelské subjekty.

Z výše uvedeného vyplývají i daňové povinnosti společenství.

Daň z příjmu právnických osob

Společenství vlastníků není povinno (dle § 38mb ZoDP) podat daňové přiznání v případě, že se jedná o příjmy:

  • které nejsou předmětem daně (příspěvek na správu domu a pozemku, dotace, úhrady za služby spojené s užíváním bytu)
  • které jsou od daně osvobozené (§19 a 19a ZoDP) – společenství vlastníků se prakticky netýkají
  • u kterých je daň vybírána formou srážkové daně (úroky z účtů § 6 odst. 9 písm. b) ZoDP).
  • v případě plnění z pojistných smluv.

Z hlediska povinnosti podat daňové přiznání tak zůstávají příjmy z:

• úroků a přijatých poplatků z prodlení od vlastníků za pozdní úhradu plateb záloh, či z vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotky,

• přijatého penále plynoucí ze smluv s třetími stranami,

• vlastního majetku společenství.

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty (podle § 5 odst. 1 zákona č.  235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) se týká pouze subjektů, které uskutečňují ekonomickou činnost. Společenství vlastníků jsou z NOZ právnickou osobou založenou za účelem správu domu a pozemku, tedy k účelu nepodnikatelskému.

Daň z nemovitých věcí

Poplatníkem daně z nemovitých věcí je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. Tím jsou členové společenství vlastníků. Každý jeden pak mají povinnost se k dani registrovat, podat daňové přiznání a následně platit daň z nemovitých věcí dle podkladů od finančního ředitelství.

Odměňování členů statutárního orgánu

Odměny členů orgánů společenství vlastníků podléhají dani z příjmu fyzických osob dle §6 odst. 1, písm. c), bod 1 ZoDP. Daň z příjmu člena orgánu společenství vlastníků je vždy zálohová. Zaměstnavatel (společenství vlastníků) má kromě povinnosti zálohovou daň odvádět rovněž povinnosti administrativního charakteru.

•  Registrovat se u příslušného finančního úřadu k platbě zálohové daně z příjmu fyzických osob

•  Podat roční vyúčtování daně z příjmu fyzických osob za závislé činnosti a z funkčních požitků

•  Připravit členům orgánů „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“.

Autor: Ing. Vladislav Hrdlička, Pro náš dům, z.s.